logz

Missie/Visie

Zempo wil meer zijn dan een vereniging waar de sporters hun sportactiviteiten kunnen ontplooien. Zempo is zich er terdege van bewust dat een vereniging met een omvang als de onze meer is dan een vereniging waar sporters af en toe kunnen sporten en een maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Vandaar dat de missie van Zempo als volgt luidt:

 

Missie

Zempo wil judo en daaraan ondersteunende sportactiviteiten aanbieden ter verbetering van de lichamelijke en geestelijke conditie. Deze sporten moeten toegankelijk zijn voor een zo breed mogelijk publiek en worden verzorgd door goed opgeleide instructeurs.
Leden van Zempo voelen zich veilig, gerespecteerd en thuis binnen de vereniging. Vrijwilligers voelen zich gewaardeerd.
Als vereniging streven wij naar een stabiele organisatie met een financieel gezonde positie.
Zempo wil een positieve bijdrage leveren aan een respectvolle, tolerante maatschappij

Alle activiteiten die de vereniging Zempo ontplooit, worden dan ook getoetst aan deze missie. Ook de kernwaarden van de vereniging passen binnen de visie.

Visie

Leden van Zempo hebben om uiteenlopende redenen een binding met de vereniging. De visie van Zempo houdt rekening met deze verschillende redenen en is er op gericht dat leden zich binnen de vereniging thuis voelen en deze binding kunnen behouden of zelfs versterken. Dit thuis voelen binnen de vereniging kan zijn vanwege de sociale aspecten die de vereniging biedt middels gezellig samen sporten of andere activiteiten, de sportieve prestaties die door de sporters worden verricht of door de waardering die vrijwilligers krijgen voor de werkzaamheden die voor de vereniging worden uitgevoerd. We zijn ons er van bewust dat we, ondanks dat we sporten aanbieden die door individuen worden beoefend, niets zijn zonder elkaar en dat we elkaar nodig hebben in de verdere ontwikkeling van onze persoonlijke doelstellingen binnen de vereniging. Deze visie laat zich in 1 zin als volgt vertalen:

Individuele klasse door saamhorigheid!